DOOR počinje s provedbom novog projekta – EUWES


DOOR je 03. travnja započeo s provedbom projekta EUWES – Osnaživanje žena koje su nedovoljno zastupljene u sektoru energetike (Empowering underrepresented women in the energy sector).

Žene su nedovoljno zastupljene u područjima koja se smatraju više tehničkima kao što je područje energetike, a pogotovo su podzastupljene u višim upravljačkim strukturama. Kroz ovaj projekt bavit ćemo se pitanjem nedovoljne zastupljenosti žena na rukovodećim i vodećim pozicijama u korporativnom sektoru energetskih tvrtki s naglaskom na opskrbljivače.

Glavne aktivnosti po radnim paketima:

Radni paket 1 – Mapiranje i evaluacija nacionalnih situacija i ključnih dionika

Provest će se višerazinska analiza i mapiranje nacionalnih rodnih politika i strategija u sektoru energetike, što će nam omogućiti utvrđivanje glavnih prepreka za žene zaposlene u energetskom sektoru. Identificirat će se relevantni dionici na nacionalnoj razini (donositelji politika na nacionalnoj razini, dionici iz sektora energetike, organizacije visokog obrazovanja i organizacije tržišta rada) te će ih se poticati da se uključe u projektne aktivnosti. S druge strane, identificirat će se i mobilizirati žene u sektoru energetike i studentice na tehničkim fakultetima orijentiranim na energetiku kao glavne ciljane skupine te će ih se uključiti u projektne aktivnosti.

Radni paket 2 – Razmjena dobrih praksi, treninzi i potpora

Partnerske organizacije će izraditi materijale za treninge sukladno pojedinim nacionalnim situacijama. U taj će se proces uključiti i relevantni identificirani dionici na nacionalnoj razini kako bi se prenijelo i njihovo znanje i iskustva te primjeri dobre prakse. Nastavno na izradu trening materijala, održat će se treninzi za relevantne stručne dionike te za krajnje korisnike projekta po državi koja sudjeluje u projektu. Osnovat će se neformalne nacionalne potporne mreže čiji članovi će se redovito sastajati kao bi razmijenili informacije i jedni drugima dali podršku za napredovanje u sektoru energetike.

Radni paket 3 – Zagovaračke kampanje

Na temelju analize nacionalnih situacija izradit će se preporuke politika te će se provoditi aktivnosti za podizanje svijesti s donositeljima odluka, menadžmentom energetskih tvrtki, visokim učilištima i udrugama poslodavaca. Izradit će se nacionalni plan za zagovaranje u svim zemljama koje sudjeluju u projektu kao i preporuke za poboljšanje politika. Navedene preporuke će se koristiti kako kod zagovaranja tako i kod komunikacijskih i diseminacijskih aktivnosti.

Radni paket 4 – Komunikacija i diseminacija

Organizirat će se okrugli stolovi na nacionalnoj razini o rodnoj ravnopravnosti u sektoru energetike kao i međunarodni panela te međunarodni i nacionalni dijalog o politikama na istu temu. Kontinuirano će se surađivati s medijima te će se objavljivati vijesti i informacije o projektnim aktivnostima i rezultatima.

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Predviđeni početak projekta: 3. travnja 2023. godine

Projektni partneri:

Društvo za oblikovanje održivog razvoja – DOOR – vodeći partner (Hrvatska)

FOCUS – Društvo za sonaraven razvoj – FOCUS Association For Sustainable Development (Slovenija)

Associacio Internacional De Ingenieria Sin Fronteras ISF – ESF (Španjolska)

Women Engage For A Common Future EV – WECF (Njemačka)

Podršku projektu pruža Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), čiji je cilj zaštititi i promicati prava i vrijednosti Unije sadržane u Ugovorima EU-a i Povelji o temeljnim pravima te doprinositi održavanju i daljnjem razvoju otvorenih, demokratskih, jednakih i uključivih društava utemeljenih na pravima, utemeljenih na vladavini prava.