Sporazum gradonačelnika najveći je svjetski pokret gradova usmjeren na lokalne aktivnosti koje utječu na klimu i energiju. Gradovi koji su potpisali Sporazum podržavaju zajedničku viziju za 2050. godinu: ubrzavanje dekarbonizacije njihovih teritorija, osnaživanje kapaciteta za prilagodbu na neizbježan utjecaj klimatskih promjena te omogućavanje građanima pristup sigurnoj, održivoj i povoljnoj energiji. Gradovi se obvezuju na djelovanje koje će podržati smanjenje stakleničkih plinova za 40 % do 2030. godine te usvajanje zajedničkog pristupa rješavanju ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene.

Europski sporazum gradonačelnika za klimu i energiju okuplja više od 7.000 tijela lokalne i regionalne samouprave u 57 zemalja koja su se dobrovoljno posvetila provedbi ciljeva EU-a za klimu i energiju pripremom i provođenjem Akcijskog plana za održivu energiju i prilagodbu klimatskim promjenama (SECAP) prije 2030. godine. Zadatak lokalnih i regionalnih samouprava je predvidjeti štetne učinke klimatskih promjena i poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječila ili umanjila šteta koju ona može uzrokovati, jer se pokazalo da dobro planirana, rana akcija prilagodbe štedi novac i spašava živote.

U Hrvatskoj je 28 gradova (22,05%) i 9 općina (2,1%) izradilo SECAP-e (graf 1 i 2 i tablica 1). koji će im poslužiti kao učinkovit alat za planiranje mjera ublažavanja i prilagodbe koji obuhvaća i analizu ranjivosti te pregled sektora koji su ranjivi i koje mjere treba planirati. Kvalitetni SECAP-i osigurat će gradovima bolju pripremljenost mjera za financiranje, a time i pravovremenu provedbu i veću otpornost lokalne zajednice na najrizičnije prijetnje klimatskih promjena.

Pregled gradova i općina s izrađenim SECAP-ima možete pregledati na KARTI.

Graf 1 i 2. Gradovi i općine s izrađenim Akcijskim planovima za energetski i klimatski održivi razvitak (SECAP) u Hrvatskoj

Graf 1

Graf 2

Tablica 1. Gradovi i općine s izrađenim Akcijskim planovima za energetski i klimatski održivi razvitak (SECAP) u Hrvatskoj